GRAĐEVINSKA DOZVOLA U CRNOJ GORI.

Dobijanje Građevinske dozvole u Crnoj Gori nije komplikovano.Ono što je potrebno da uradite,pokušaćemo da objasnimo što jednostavnije.
Kada odlučite da investirate tj. gradite u Crnoj Gori,najbolje je da prvo posjetite Arhitektonski biro koji ste izabrali da za Vas uradi projekat. U njemu ćete dobiti sve potrebne informacije vezane za proceduru dobijanja dozvole.

Samom kupovinom zemljišta, postajete vlasnik i dobijate dokaz o vlasništvu,“List nepokretnosti“, koji je osnovni dokument za dalju proceduru. Sa Listom nepokretnosti na šalteru Opštine predajete Zahtjev za dobijanje „Urbanističko-tehničkih uslova“. Na tom šalteru,uz plaćenu taksu od 50€, predate zahtjev. Realno vrijeme za koje možete dobiti Uslove je 30 do 60 dana.
Nakon dobijanja Urbanističko-tehničkih uslova krećete u izradu Idejnog rješenja. Projektant će na osnovu Vaših zahtjeva, poštujući Vaše zahtjeve, Zakon i Uslove, uraditi Idejno rješenje.

Na Idejno rješenje, Glavni gradski arhitekta daje Saglasnost. Za dobijanje te Saglasnosti, procedura je jednostavna. Na istom šalteru gdje ste prethodno predali Zahtjev za Uslove, predajete i ovaj Zahtjev i uz njega prilažete Idejno rješenje. Izdavanje ove Saglasnosti je besplatno. Vrijeme za koje bi trebali da dobijete Saglasnost je 15 do 30 dana.
Po dobijanju Saglasnosti, arhitektonski biro kreće u izradu Glavnog projekta. Arhitekta, građevinski inženjer i druga stručna lica nakon što završe Glavni projekat, isti moraju poslati na Reviziju.

Revident, nakon što završi reviziju projekta, prikuplja svu dodatnu dokumentaciju i saglasnosti, što će Vama kao investitoru uštedjeti dosta vremena.

Nakon Revizije,sa Opštinom sklapate Ugovor o plaćanju naknade za komunalno opremanje zemljišta. Visina Naknade je različita za svaku opštinu u Crnoj Gori i zavisi i od zone u kojoj se nalazi Vaše zemljište. O visini ove Naknade možete se informisati u lokalnoj upravi ili dobiti tu informaciju od svog projektanta.

Sa ovim Ugovorom i predhodno pomenutim i prikupljenim dokumentima, Ministarstvu održivog razvoja i turizma podnosi se Prijava gradnje. 15 dana nakon toga,možete početi da gradite svoj objekat.

Građenje objekta može početi 15 dana nakon Prijave gradnje. Sa izvođačem radova morate imati potpisan Ugovor o gradnji a o svim drugim detaljima potrebnim za građenje možete se takođe konsulovati sa Vašim Projektantom.

 Šema dobijanja dozvole bi izgledala ovako:

 

KORAK 1

DOKAZ O VLASNIŠTVU nad zemljištem na kojem želite da gradite objekat – „List nepokretnosti“.

List nepokretnosti izdaje lokalna uprava, Opština.

KORAK 2

URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI – „UTU“,koje izdaje lokalna uprava,Opština.

Urbanističko-tehničkim uslovima se definišu smjernice za izradu Glavnog projekta (maximalna površina objekta,spratnost,vrsta objekta itd.).

ZAHTJEV za izdavanje „UTU“  se podnosi lokalnoj upravi,na šalterima Opštine. Prilikom ispunjavanja zahtjeva morate jasno navesti svrhu dobijanja uslova da li je: izgradnja novog objekta, nadogradnja kao i navesti broj katastarske parcele.

KORAK 3

IDEJNO RJEŠENJE urađeno na osnovu UTU. Idejno rješenje izrađuje licencirani projektni biro.

KORAK 4

SAGLASNOST Glavnog gradskog arhitekte, koje se dobija na osnovu  urađenog Idejnog rješenja.

ZAHTJEV za dobijanje Saglasnosti predaje se na šalteru Opštine i podnosi se Glavnom gradskom arhitekti.

KORAK 5

GLAVNI PROJEKAT sa svim fazama, koji izrađuje licencirani projektni biro.Glavni projekat sadrži arhitektonski, građevinski, elektro i mašinski projekat.

KORAK 6

REVIZIJA Glavnog projekta izvršena od strane licenciranog projektnog biroa u Crnoj Gori. Revident prikuplja sve dodatne Saglasnosti, potrebne za Prijavu građenja.

KORAK 7

UPLATA NAKNADE ZA UREĐENJE građevinskog zemljišta. Visinu naknade određuje lokalna uprava, Opština. Visina naknade se razlikuje po zonama.

KORAK 8

PRIJAVA GRAĐENJA koja se podnosi Ministarstvu održivog razvoja i turizma Crne Gore. Prijava se podnosi nakon prikupljanja svih potrebnih dokumenata(List nepokretnosti, Idejno rješenje, Saglasnost, Glavni projekat, Revizija, Naknada)

KORAK 9

GRAĐENJE OBJEKTA